Historia

Stowarzyszenie Techników Polskich powstało we wrześniu 1940 roku. Przy dźwięku syren zapowiadających początek bombardowania Londynu, grupa polskich inżynierów spotkała się w Ognisku Polskim przy 55 Princes Gate na pierwszym walnym zebraniu Stowarzyszenia.

Początkowo głównym celem STP było zespolenie polskich sił technicznych dla zwycięstwa nad Niemcami. Później działalność poszerzono o zachowanie i pogłębianie wiedzy technicznej na powojenny użytek.

Stowarzyszenie w swojej historii przechodziło wiele zmian i przeobrażeń, w celu dostosowania się do zmieniających się potrzeb członków organizacji. Obecnie głównym celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego społeczności osób związanych z inżynierią i techniką.

Wybierz poszczególne lata aby dowiedzieć się więcej.

Lata 40

7 września 1940

Zebranie Założycielskie – Ognisko Polskie w Londynie – pierwsze walne zebranie odbywało się przy odgłosie syren alarmowych zapowiadających bombardowanie Londynu. Początkowo Stowarzyszenie liczyło ok 220 członków.

Lata 1941-45

Liczba członków wzrasta do 1000, powstaje 11 komisji branżowych i wyodrębniają się: Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Koło STP w Szkocji, STP w Teheranie.  W 1945 roku Żołnierze II-go Korpusu tworzą STP w Rzymie. Liczba członków przekracza 5100.

WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA OKRESU WOJENNEGO

 • Zespolenie wszystkich sił technicznych w celu zwycięstwa nad Niemcami
 • Polski Wojskowy Warsztat Radiowy – ENIGMA
 • Wynalazki /ulepszenia wyposażenia wojskowego (wykrywacz min, działko p-lotnicze “Polsten”, wykrywanie łodzi podwodnych, miniaturyzacja radiostacji, peryskop czołgowy, wyrzutniki bombowe w samolotach, etc.)
 • powołanie i obsadzenie Wojskowego Instytutu Technicznego, Wydziału Studiów Technicznych Inspektoratu Lotnictwa, Biura Badań Technicznych Saperów, Centrum wyszkolenia Grup Technicznych, Wojskowego Instytutu Geograficznego, Polskiego Wojskowego Warsztatu Radiowego
 • Ponad 800 członków STP pracowało w przemyśle i instytucjach technicznych na terenie WB

W roku 1942 opracowano nowy statut Stowarzyszenia, oprócz działalności związanej z wojną Zarząd powołał do życia komisje, których zadaniem było opracowanie zagadnień dotyczących życia w powojennej Polsce, m. in. dotyczących szkolnictwa wyższego. Tak powstała Rada Akademickich Studiów Wyższych – RAST, i uruchomiona została Polska Politechnika – z wydziałami mechanicznym, inżynierii, elektrycznym, chemicznym, górniczo-hutniczym, architektury i ekonomicznym. Do 1947 roku RAST wydał 180 dyplomów inżynierskich. Po 1947 roku Polska Politechnika została przekształcona w Polish University College Association Limited – PUCAL. Do końca swego istnienia PUCAL wydał 750 dyplomów.

W roku 1948 STP, ze względów formalnych, przekształciło się w The Institution of Polish Engineeners in Great Britain i zakupiło ze środków zadeklarowanych przez członków swoją pierwszą własną siedzibę – dom przy 148 Holland Road W14. Dom Technika skupiał odtąd wszystkie sekcje fachowe i sekretariat STP, aż do roku 1953. Okres wojenny i powojenny to również czas określenia misji STP, która do dziś pozostaje w dużym stopniu aktualna.

[gm album=88]

Lata 50

W roku 1954 Technicy przyczynili się do uratowania Biblioteki Polskiej, którą władze angielskie chciały zlikwidować po zamknięciu Polskiego Uniwersytetu PUCAL. Publiczna akcja w obronie Biblioteki zorganizowana przez STP ocaliła zbiory biblioteczne, które znalazły schronienie w budynku PUCAL-u przy 5 Princess Garden w South Kensington. Tam też nową siedzibę znalazło STP.

We wrześniu 1958 roku, ukazał się pierwszy numer kwartalnika „Nauka i Technika” w nakładzie przeszło tysiąca egzemplarzy. Na czasopismo składały się oryginalne artykuły, raporty, recenzje i monografie, a także przedruki z innych czasopism. Wśród autorów byli m.in. prof. dr J. Mazur (fizyk) i inżynierowie: B. Budziński (architekt), T. Tchórzewski (elektryk), S. Ziębiński (mechanik) oraz T. Prus-Chąciński (lądowiec).

[gm album=89]

Lata 60

W 1963 roku, wspólnie z PUCAL, Stowarzyszenie podjęło inicjatywę budowy Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie (POSK). Nadzwyczajne Walne Zebranie STP w dniu 12 czerwca 1964 roku postanowiło przekazać cały majątek STP na budowę POSKu, w zamian za gwarancję minimalnych usług w powstałym ośrodku. Na podobnych warunkach swój majątek przekazał PUCAL, łącznie przekazano majątek składający się z szeregu pokaźnych domów w centralnych dzielnicach Londynu. W rezultacie tych decyzji wielu członków STP zaangażowało się w prace przy budowie POSK.

W marcu 1965 roku rozpoczęto budowę. Na 100 początkowych członków POSK, 35 należało do STP. Technicy czuli, że to na nich właśnie ciąży szczególna odpowiedzialność za realizację podjętej inicjatywy. POSK budowano – od chwili podjęcia decyzji – przez przeszło dziesięć lat. Były różne trudności, częściowo finansowe, częściowo konstrukcyjne, powiązane z przepisami bezpieczeństwa publicznego, w rezultacie niektóre plany trzeba było zrewidować.

Rezolucja Techników, a zwłaszcza kilkakrotnego prezesa, a później pierwszego przewodniczącego POSK, niestrudzonego profesora Romana Wajdy, pioniera i sprężyny budowy ośrodka, była tak duża, że wszystkie przeszkody przezwyciężono i budowa została ukończona. Kosztowała wiele, zarówno pieniędzy,  jak i zdrowia oraz wysiłku założycieli. Profesor Roman Wajda niestety zmarł przedwcześnie i nie doczekał przeprowadzki STP do nowej siedziby w POSK.

[gm album=91]

Lata 70

Jubileusz 30-lecia STP zbiegł się we wrześniu 1970 roku z obradami Kongresu Współczesnej Nauki i Kultury Polskiej na Obczyźnie, na którym było kilkuset naukowców i przedstawicieli Polonii niemal wszystkich części świata. Obrady i liczne wystawy odbywały się w pomieszczeniach Wydziału Mechanicznego w Imperial College w Kensington. Pracom przygotowawczym do Kongresu, które trwały trzy lata, przewodniczył ówczesny prezes STP i przewodniczący POSK, prof. Roman Wajda. Komitet organizacyjny pracował w budującym się POSK, gdzie również miała miejsce towarzysząca kongresowi wystawa zbiorów historycznych Biblioteki Polskiej w Londynie.

Kilka lat później, w 1974 roku Stowarzyszenie urządziło publiczną wystawę projektów i prac wykonanych przez polskich techników i inżynierów. Głównym celem projektu było pragnienie, aby praca i osiągnięcia polskich inżynierów poza ojczyzną nie poszły w zapomnienie. Od 1977 roku STP posiada w użytkowaniu własne pomieszczenie w POSK. Dzięki wysiłkom Zarządu i członków Stowarzyszenia życie organizacji, która przez dziesięć lat skupiała swój wysiłek i majątek na budowie polskiego ośrodka, zaczęło się na nowo – odczyty, imprezy towarzyskie, spotkania miesięczne i okolicznościowe znowu stanowią główną działalność STP.

[gm album=92]

Lata 80

Z okazji 40-lecia STP, w okresie 30 maja-1 czerwca 1980 roku, odbył się zjazd członków Stowarzyszenia i zaproszonych gości w Londynie. Wzięło w nim udział około 150 osób. W ramach programu zjazdu została otwarta w POSK wystawa prac (ok. 50 plansz) członków STP ilustrująca osiągnięcia inżynierów polskich na uchodźstwie, pokazująca ich wkład w życie ekonomiczne i kulturalne krajów, w których się znaleźli. Wśród prawie 50 wystawców z Wielkiej Brytanii, Kanady i Stanów Zjednoczonych znaleźli się reprezentanci prawie wszystkich działów przemysłu, inżynierii, budownictwa, instytutów badawczych i szkolnictwa. Głównym „drogowskazem” wystawy była plansza przedstawiająca etapy rozwoju Stowarzyszenia w czasie jego 40-letniego istnienia.

[gm album=93]

Lata 90

Uroczystość 50-lecia STP w Wielkiej Brytanii odbyła się 23 września 1990 roku. Z tej okazji został wydany poszerzony numer (60) „Techniki i Nauki”. Jubileuszowy numer zawierał słowo wstępne od prezesa Stowarzyszenia inż. Adama Ostrowskiego, byłego pilota RAF-u z okresu II wojny światowej:

„Złoty Jubileusz zamyka okres wspaniałych osiągnięć polskiego inżyniera. Ci, których pochłonęła mobilizacja 1939 roku, zasłużyli się wiernie Polsce. Jakimikolwiek drogami los ich pokierował, swoim technicznym wykształceniem i praktycznym podejściem do zagadnień wyróżniali się przy każdej sposobności.”

Słowa te były hołdem dla powojennej działalności STP i inżynierów związanych ze Stowarzyszeniem. Jednocześnie lata 90-te to początek przeobrażeń w Stowarzyszeniu i zapowiedzi nowego okresu w jego działalności. Zmiany polityczne zapoczątkowane w 1989 roku, które doprowadziły do upadku „żelaznej kurtyny” postawiły nowe wyzwania przed Stowarzyszeniem.

[gm album=94]

Lata 2000

2000

Londyn jest miejscem spotkania polskich organizacji technicznych z Austrii, Francji, Polski, Szwajcarii, USA oraz z Wielkiej Brytanii, zebranych na uroczystościach z okazji 60-lecia Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, które odbyło się̨ w dniach 22-25 września 2000 roku w POSK-u. Uroczystości jubileuszowe połączono z sympozjum “POLACY RAZEM” – “POLES TOGETHER”.

2003

Powstaje strona internetowa stowarzyszenia pod adresem www.stpuk.org oraz rusza projekt wykładów popularnonaukowych, którym nadano nazwę̨ Czwartki 4You. Jest to cykl spotkań popularnonaukowych poruszających tematy z dziedziny inżynierii, techniki, architektury, budownictwa etc., które są kontynuowane do dnia dzisiejszego.

2004

23 kwietnia 2004 roku odbyła się̨ w Londynie, uroczysta inauguracja Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń́ Naukowo-Technicznych. Do Federacji przystąpiły cztery założycielskie stowarzyszenia:

 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich w Austrii,
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich we Francji,
 • Zrzeszenie Federalne Polskich Inżynierów i Techników w Niemczech,
 • Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii.

2006

W odpowiedzi na apel Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego o pomoc młodym polskim inżynierom przybywającym do Wielkiej Brytanii, ruszają̨ pierwsze kursy AutoCAD Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie przy współpracy z STP.

 2008

STP otwiera Akademię Techniczną i prowadzi szkolenia z zakresu projektowania komputerowego przy użyciu AutoCAD. Akademia pomaga młodym inżynierom w poszerzaniu kwalifikacji zawodowych oraz zdobywaniu nowych umiejętności.

[gm album=95]

Lata 2010

2010

W ramach obchodów 70 rocznicy powstania STP odbywa się konferencja historyczna: „Zarys historii STP w WB ̶ okres 1940-2010”. Konferencja zadedykowana była pamięci prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego – członka honorowego STP. Patronat specjalny nad obchodami objął prof. Jerzy Buzek – przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Udział w konferencji wzięły delegacje inżynierskie z Polski, Europy, Ameryki Północnej oraz Republiki Południowej Afryki.

STP zostaje również odznaczone medalem „Pro Memoria” celem uhonorowania uczestników walk na wszystkich frontach oraz osób fizycznych i prawnych szczególnie zasłużonych w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu.

2012

Oferta Akademii Technicznej zostaje poszerzona o nowe kursy z zakresu projektowania w Revit. Powstaje również, Akademia Design, działająca w ramach Akademii Technicznej, która organizacje między innymi kursy wystroju i dekoracji wnętrz.

2014

 • Konferencja BIM dla Polski
 • Remont i renowacja biura STP w POSK.
 • Wprowadzenie programu monitoringowego dla młodych inżynierów.

2016

 • Powstaje nowa, nowoczesna strona internetowa oraz wewnętrzny intranet na potrzeby Stowarzyszenia.
 • Rusza projekt „Promocja nauki i techniki w szkołach sobotnich”

2017

Pierwsza edycja projektu „Science Day”, polskiego festiwalu nauki mającego na celu popularyzację wiedzy o nauce i jej wykorzystywaniu w praktyce wśród zarówno polonijnej jak i brytyjskiej społeczności. II edycja odbyła się w 2019 roku.

2018

 • Opracowanie nowego statutu oraz przekształcenie stowarzyszenia w organizację CIO (Charitable Incorporated Organisation) zarejestrowaną w Charity Commission.
 • BIM dla POSK. Opracowanie modelu 3D dla budynku POSK.

2019

Opracowanie procedur wewnętrznych (management system) oraz uzyskanie statusu Proffesional Affilate w Engineering Council.

[gm album=96]

Prezesi STP