Kategorie Członkostwa

Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii przewiduje różne kategorie członkostwa dostępne w zależności od posiadanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Uzyskanie statusu Członka Stowarzyszenia potwierdza posiadanie odpowiednich kompetencji i kwalifikacji, stanowiąc zatem świadectwo pozycji zawodowej. W zależności od posiadanej kategorii przysługują nam konkretne prawa i przywileje. Poniższa lista opisuje poszczególne kategorie oraz wymagania, które należy spełnić podczas aplikacji:

Członek Zwyczajny (Member, MSTP)

Kategoria członkostwa przeznaczona dla inżynierów, naukowców i techników posiadających wyższe wykształcenie techniczne i/lub odpowiednio udokumentowane doświadczenie zawodowe. Jest to podstawowa kategoria członkostwa STP, z którą wiąże się posiadanie pełni praw w Stowarzyszeniu.

Wymagania

  • Dyplom ukończenia wyższych studiów technicznych, lub
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (niekoniecznie inżynierskich) oraz minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w przemyśle, nauce lub ośrodkach akademickich, lub
  • minimum 6 lata doświadczenia zawodowego w przemyśle, nauce lub ośrodkach akademickich, lub
  • Tytuł Chartered Engineer (CEng), Incorporated Engineer (IEng) lub ekwiwalent przyznany przez odpowiednie stowarzyszenie zawodowe w Wielkiej Brytanii

Członek Stowarzyszony (Associate Member, AssocMSTP)

Kategoria członkostwa przeznaczona dla osób bez formalnego wyższego wykształcenia technicznego, ale z szerokim doświadczeniem zawodowym w branży technicznej. Członkom Stowarzyszonym przysługuje większość praw wynikających z członkostwa, nie posiadają jednak praw głosu na Walnych Zebraniach STP. Członkowie z ponad rocznym stażem mogą, decyzją zarządu Stowarzyszenia, uzyskać status Członka Zwyczajnego w oparciu o zaangażowanie w działalność Stowarzyszenia.

Wymagania

  • Status studenta na wyższej uczelni technicznej, lub
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (niekoniecznie inżynierskich), lub
  • Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w przemyśle, nauce lub ośrodkach akademickich, lub
  • Tytuł Engineering Technichian (EngTech) lub ekwiwalent przyznany przez odpowiednie stowarzyszenie zawodowe w Wielkiej Brytanii

Członek Wspierający (Affiliate Member, AffilMSTP)

Kategoria członkostwa otwarta dla wszystkich osób zainteresowanych nauką i techniką, które chcą dołączyć do Stowarzyszenia. Członkowie Wspierający mogą korzystać z większości praw wynikających z członkostwa, nie posiadają jednak prawa głosu na Walnych Zebraniach STP ani uprawnień do zniżek i korzystania z wsparcia z Funduszy Samopomocy STP.

Członek Instytucjonalny (Corporate Member, CorpMSTP)

Kategoria członkostwa przeznaczona dla firm i instytucji, pragnących w formalny sposób dołączyć do Stowarzyszenia. Członkostwo Instytucjonalne daje prawo głosu na Walnych Zebraniach STP, a także wiąże się z wyróżnieniem firmy/instytucji na stronie Stowarzyszenia  w liście Członków Instytucjonalnych

Wymagania

  • Rekomendacja uzyskana od 2 członków Stowarzyszenia posiadających prawo głosu na Walnym Zebraniu STP

Członek Honorowy (Honorary Member, HonMSTP)

Jest to kategoria członkostwa przyznawana osobom lub instytucjom szczególnie zasłużonym dla rozwoju Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii. Członkostwo Honorowe aprobuje i przyjmuje Walne Zebranie na wniosek Zarządu lub grupy 10 Członków Zwyczajnych.